Openbaar Primair Onderwijs Deventer

kidsDe kinderen, die openbaar onderwijs volgen, hebben uiteenlopende maatschappelijke en culturele achtergronden. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. Op de openbare school staat juist de ontmoeting tussen verschillende mensen centraal. In het openbaar onderwijs is er natuurlijk aandacht en zorg voor het geven van goed onderwijs aan elk kind. Daarnaast spelen aandacht en zorg voor verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Men spreekt wel van een ontmoetingsschool.

De kinderen, ouders en leerkrachten van de scholen hebben dus verschillende opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de maatschappij. Die uiteenlopende denk-beelden en meningen zijn belangrijk. De verschillen verzwijgen we niet, maar worden juist actief gebruikt als uitgangspunt voor ons onderwijs. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit . Al die kinderen, ouders en leerkachten zorgen ervoor, dat de openbare school een levendige, kleurrijke school is. Daarmee is het eigenlijk een afspiegeling van de samenleving in het klein.

Omdat er geen wijk of buurt in Deventer volstrekt gelijk is, zijn ook de scholen voor primair onderwijs, dat wil zeggen het basis- en speciaal onderwijs, niet gelijk. Het karakter van de school wordt immers bepaald door de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Ouders hebben in de openbare school veel invloed, die tot uiting komt in de medezeggenschapsraad, waarin leerkrachten en ouders samenwerken.

De scholen streven ernaar om alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden, waarbij de zorg voor elk individueel kind voorop staat. Het leerlingvolgsysteem is daarbij een goede manier om elk kind gedurende de school te volgen en te helpen bij de juiste keuze voor het vervolgtraject.

Maar... onderwijs geven gaat verder dan het aanleren van basisvaardigheden zoals rekenen, lezen, taal en schrijven. Dit vinden we terug in de manier waarop wij met elkaar en de actualiteit omgaan.

Tot slot:
Het openbaar onderwijs biedt de kinderen bij voldoende belangstelling ook de gelegenheid tot het volgen van godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Het volgen van deze lessen is vrijwillig, maar gebeurt wel onder schooltijd. De lessen worden verzorgd vanuit verschillende kerken, het Humanistisch Verbond (HVO) en de Turkse moskee.

Met dit aanbod wil het openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk zijn. Niemand uitgezonderd.

Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Deventer