Bevoegd gezag

De Stichting is het bevoegd gezag over zestien scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Deventer. Daaronder vallen ook de omliggende dorpen Bathmen, Diepenveen en Schalkhaar. Op 1 augustus 2009 werd de dislocatie Borglo Wilhelminalaan verzelfstandigd en kreeg het BRIN-nummer 30 AK. De school gaat verder als zelfstandige school binnen het gebouw Kei 13 onder de naam De Flint. Het bestuur heeft ervoor gekozen Jenaplanschool ‘de Kleine Planeet’ als een zelfstandige eenheid te beschouwen. Daardoor komt het aantal scholen feitelijk op 17.

Als gevolg van de invoering van de wet "Goed onderwijs, goed bestuur" zijn per 1 augustus 2011 de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Het Raad van Toezicht model is ingevoerd om een organieke scheiding (bestuur en intern toezicht in twee aparte organen) te realiseren. In juli 2011 heeft de Raad van de Gemeente Deventer ingestemd met een statutenwijziging.

De bestuurder is het bevoegd gezag van de organisatie, en belast met de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Zaken als de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleidsplan horen bij de Raad van Toezicht . De bestuurder informeert de raad van Toezicht over de resultaten op de verschillende beleidsterreinen. Voor beleidsuitvoering is het stafbureau openbaar onderwijs opgezet. Naast de bestuurder en de secretariële ondersteuning zijn er stafmedewerkers actief op het terrein van huisvesting, materiële zaken, personeel, onderwijs en financiën. Het organogram kunt u hier bekijken.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is Yvonne de Haas de bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer.

 fotoYvonne1e