×

Attentie

Google Geocoding API error: The request was denied.

De Rythmeen

De school

rythf1De Rythmeen is één van de twee openbare scholen voor primair onderwijs in het dorp Bathmen.
De school is 1973 gesticht en telt ongeveer 240 leerlingen. Deze kinderen zijn verdeeld over 10 groepen. Op school werken 19 leerkrachten die op een professionele manier met hun werk bezig zijn.

De Rythmeen is een openbare school. Dat houdt in dat kinderen vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden op onze school aanwezig zijn. Ieder kind heeft het recht om anders te zijn dan anderen. Het mag zicht in vrijheid ontwikkelen maar het zal rekening moeten houden met de vrijheid van anderen. Vrijheid in gebondenheid, wees jezelf maar heb respect voor anderen, is een belangrijk uitgangspunt voor onze school. De ouders hebben de gelegenheid om te kiezen voor godsdiensonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs voor hun kind.

Waar staat de Rythmeen voor: “Samenwerken aan een stevige basis”

Deze missie hebben we hieronder in een aantal aspecten uitgewerkt:

Pedagogisch klimaat

De Rythmeen is een school die staat voor veiligheid en samenwerking, de basis hiervoor is RESPECT. We hebben uitgebreide afspraken ten aanzien veiligheid, pesten en plagen, maar, belangrijker: we gaan uit van positief en gewenst gedrag. De school staat bekend om de onderlinge samenhang en de gemoedelijke en rustige sfeer.

De samenwerking zowel bij spel als werk is eveneens een terugkerend thema. Tijdens de projectweken wordt extra veel aandacht besteed aan samenwerking, samen met elkaar en van elkaar leren. Een en ander staat verder uitgewerkt onder het kopje ‘Actief burgerschap.’

Didactisch handelen

In het didactisch handelen in de groep is veel aandacht voor activerende directe instructie. Dat is een verzamelnaam voor een aantal vaste onderdelen tijdens de uitleg van een les, waardoor kinderen die meer instructie nodig hebben, dit ook krijgen en kinderen die eerder aan de slag kunnen ook deze mogelijkheid hebben. 

Kinderen worden meegenomen in het doel van de les en er wordt tijdens en na de les geëvalueerd hoe het is verlopen. Het is een werkwijze die, dat is bewezen door de onderzoeken van Marzano, tot betere leeropbrengsten leidt. Een voorwaarde hierbij is dat de leerlingen beschikken over een behoorlijke mate van zelfstandigheid. Voorbeelden: Leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht, er zijn plekken waar ze zich kunnen terugtrekken om iets te overleggen, er zijn dag- en weektaken en er is zelfcorrigerend materiaal.

De kinderen zitten gegroepeerd op basis van leeftijd. Binnen deze groep wordt de leerstof aangeboden. In principe krijgen alle leerlingen de basisleerstof, die in de kerndoelen zijn vermeld, aangeboden.
Daarnaast hebben de kinderen de gelegenheid zich te verdiepen in extra aangeboden leerstof.

Zorg en begeleiding

Leerlingen die extra hulp behoeven vanwege een leerprobleem krijgen adequate hulp verwerkt in een individueel hulpplan of een groepsplan. De hulp is altijd gebaseerd op een analyse van het geconstateerde probleem en wordt in de groep planmatig uitgevoerd door de eigen leerkracht. Hij/zij kent de leerling tenslotte het beste. Ouders worden altijd voorafgaand aan de start van een handelingsplan en na de evaluatie geïnformeerd en betrokken.  

Er zijn ook leerlingen die vanwege meer- of hoogbegaafdheid extra aandacht behoeven. Het team is geschoold om dit te kunnen signaleren en hier goed op in te spelen. Er zijn net als bij kinderen met een leerprobleem ook voor deze leerlingen extra materialen, hulpmiddelen en methodes aangeschaft.

De school werkt, samen met de scholen uit het samenwerkingsverband ‘Sine Limite’ aan de borging van de uniforme zorgstructuur, waaronder een passend onderwijs profiel, waardoor we onderwijs op maat kunnen bieden aan alle leerlingen.

Actief Burgerschap

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met zichzelf en met een ander. Door hier in de groepen structureel aandacht aan te besteden, hopen wij de kinderen sociaal weerbaar te maken en wordt er op preventieve wijze gewerkt aan gedragsproblemen, pesten en andere conflictsituaties. Wij gaan uit van één basisprincipe: RESPECT voor elkaar.

Iedere maand staat voor de hele school een bepaald thema centraal, zoals
·          Samen spelen/samen delen
·          Let op het taalgebruik
·          Alles is schoon, dat is gewoon
·          Geef elkaar eens een compliment
We betrekken de ouders door de maandregel te vermelden in de nieuwsbrief.

Ouders

De betrokkenheid van ouders, niet alleen met het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind maar ook met de school in brede zin, vinden wij belangrijk en willen we optimaliseren. De school is tenslotte van ons allemaal, ouders hebben daar een belangrijke rol in. We bieden de mogelijkheid aan ouders op meerdere wijzen te participeren; hand- en spandiensten, ondersteuning bij lessen, het organiseren van activiteiten (de ouderraad) en het meedenken, beslissen en toetsing van het schoolbeleid (de medezeggenschapsraad).

Speciale aandacht voor….

CUCO.
De 3 Bathmense scholen, georganiseerd in het ‘CUCO’ (= culturele commissie), verzorgen jaarlijks culturele projecten zoals voorstellingen voor alle groepen.

Pareltjes van de Rythmeen

“De pareltjes.. dat zijn onze leerlingen!”
Het gaat ons om de kinderen en goed onderwijs. Er zijn jaarlijks een aantal activiteiten die toch wel de ‘krenten in de pap zijn.’ Onze school heeft zich de laatste jaren onderscheiden vanwege een aantal creatieve en muzikale activiteiten. Dit gaan we voortzetten en waar mogelijk uitbreiden.
We noemen een paar ‘pareltjes’:

De jaarlijkse musical (groep acht) en de kerstmusical. Deze laatste musical wordt uitgevoerd door het schoolkoor, hierin zitten leerlingen uit de groepen zes t/m acht. 

De laatste twee weken voor de kerstvakantie verandert de school met behulp van de ouderraad compleet in een winterlandschap. Kinderen dineren met het kerstfeest in de groep, de ouders worden buiten, rondom de vuurkorf getrakteerd op een stamppot maaltijd.  

Het schoolkoor ‘de Rythvogels.’  Wekelijks repeteert het koor 1 uur na schooltijd. Behalve het optreden bij de kerstmusical en soms in de kerk, treedt het koor ook op bij het open huis.

Loop-a-thon: sponsorloop met altijd veel belangstelling. Het wordt georganiseerd op de vrijdag voor de herfstvakantie, de opbrengst gaat voor een deel naar een goed doel, het andere deel is voor de school.

Schoolreisjes en schoolkamp groep 8: In de laatste week van het schooljaar gaan de kinderen van groep acht, drie dagen op schoolkamp. De schoolreisjes voor de andere groepen worden georganiseerd in het najaar.
Tenslotte doet de school mee aan een aantal sporttoernooien, zoals: dammen, schaken, handbal. We organiseren ook een sportdag voor de hele school.

We zijn monitorschool voor de pabo van Hogeschool Saxion te Deventer. Dit houdt in dat er naast mogelijkheden tot het volgen van stage er ook gelegenheid is om bepaalde projecten en thema’s op onze school uit te voeren.

rythf2

rythgrijs

 

 

Adres

  • Adres: Pr. Constantijnlaan 1
  • Postcode: 7437 BX
  • Plaats: Bathmen

Op de kaart